Inuksuit em Inhotim

IMG 4229


© Fernando Rocha 2015